Hooldustase 1

määratlus

Hooldustase 1 kehtestati äsja 01.01.2017 ja see on määratud inimestele, kes pole veel hooldustaset saanud. Enamik neist inimestest vajab hooldust, sageli igapäevaste ülesannete piiratuse tõttu. Paljudel juhtudel on see seotud dementsusega inimestega. Varem klassifitseeriti neid inimesi hooldustasemele 0, mis on nüüd üle viidud hooldustasemele 2. See tähendab, et hooldustase 1 on täiesti uus.

Lisateavet selle teema kohta leiate siit: Hooldustasemed ja hooldustasandid

Millised on 1. hooldustaseme nõuded?

Hooldust vajavate inimeste jagamist hooldusklassideks teostab tervisekindlustuse meditsiiniteenistus (MDK). Erinevat hooldusastet klassifitseeritakse uue hindamise hinnanguga (NBA) - kataloog, mis on täis kriteeriume, mille abil saab hooldusvajaduse võimalikult täpselt kindlaks määrata. MDK uus hindamisaruanne uurib hooldust vajavate inimeste iseseisvust kuues erinevas kategoorias. Kategooriad on järgmised:

 • liikuvus

 • Kognitiivsed ja suhtlemisoskused

 • Käitumine ja psühholoogilised probleemid

 • Isevarustatus

 • Haiguse või teraapiaga seotud nõuete käsitlemine

 • Igapäevaelu ja sotsiaalsete kontaktide kujundamine

Iga kategooria eest antakse punkte nii, et hooldust vajav inimene saab testi jaoks lõppkokkuvõttes punktide koguarvu, mis summeerib hooldusvajaduse. Hindeskaala on vahemikus 0–100 punkti, 100 punkti näitab kõrgeimat hooldusvajaduse taset. Iga hooldustase vastab teatud arvule punktidele. Selleks, et hooldust vajav inimene saaks 1. hooldustaseme klassifikatsiooni, peab uues hindamistulemuses olema vähemalt 12,5–27 punkti. See vastab iseseisvuse kergele kahjumile igapäevaelus, sõltumata sellest, kas see on füüsiline või kognitiivne.

Lisateavet selle teema kohta: Hooldustase 5

Milliseid eeliseid saate 1. hooldustasemega?

Ravikindlustuse meditsiiniteenistuse andmetel kirjeldatakse hooldustasemega 1 hooldust vajavaid inimesi ainult kui "nende iseseisvuse vähest halvenemist". Hoolduse tugevdamise seadus 2 keelab hooldustasemega 1 hooldust vajavatel inimestel saada pikaajalise hoolduskindlustuse alusel ambulatoorseid rahalisi hüvitisi või mitterahalisi hooldustoetusi. See tähendab, et 1. hooldustasemega hooldust vajavad isikud ei saa koduhoolduse eest hooldustoetust. Te ei saa mitterahalisi hooldustoetusi ega ka ambulatoorseid rahalisi hüvitisi.

Hüvitis, mida saate 1. hooldustasemega, on õigus hoolduskindlustuse alusel saada eesmärgiga seotud ambulatoorse ambulatoorse ravi suurust 125 eurot kuus (SGB XI § 45b). Mida saate teha koondamissummast tuleva rahaga? See summa kujutab endast mitterahalist hooldustoetust, mis võimaldab hooldust vajavatel isikutel kasutada hooldusfondi soodustusi öö- ja päevahoolduse, lühiajalise hoolduse ja ennetava hoolduse eest. Lisaks võib arveldada ka madala lävega lastehoiuteenuste pakkumisi:

 • Igapäevaelu üldiste või hooldusega seotud nõudmistega toimetulek

  • Näit. Juhised hooldajatele

 • Individuaalselt vajaliku abi korraldamine

 • Maksuvabastus sarnaselt lähedaste perede hooldajatele või hooldajatele

 • Leibkonna tugi

 • Hooldusteenused

  • Näit. Järelevalve pere hooldajate vabastamiseks

Vastavate hüvitiste saamiseks on vaja esitada avaldus pikaajalise hoolduse kindlustusele.

Millist tasu saate sugulase eest hoolitsemisel?

Hooldust vajavad inimesed, kelle eest hoolitsevad sugulased, hooldustoetust ei saa. Samuti ei ole teil õigust hooldusteenuse eest mitterahalisele hooldustoetusele. 1. hooldustasemega hooldust vajavad inimesed klassifitseeritakse MDK järgi selliseks, et nad saaksid oma elu ikkagi iseseisvalt suhteliselt hästi korraldada ja seetõttu ei vaja nad sugulaste ega professionaalsete hooldajate abi. Sugulasena ei saa te seetõttu mingit tasu, kui hooldate hooldust vajavat inimest hooldustasemega 1.

Lisateavet sugulaste hooldamise kohta saate lugeda järgmiselt lehelt: koduhooldus

Kuidas kandideerida?

Hooldustasemete taotlus saadetakse hoolduskindlustusele. Taotlus on mitteametlik. See tähendab, et üldjuhul saate avalduse esitada telefoni, e-posti või kirjalikult. Erinevuste vältimiseks on mõistlik taotlus esitada kirjalikult ja säilitada taotluse koopia. Teenuseid ei osutata tagasiulatuvalt. Teenuseid saab osutada kõige varem alates avalduse esitamise kuust. Kuu lõpus esitatud avaldus on terve kuu hüvitise saamiseks piisav, kui hooldusvajadus on olemas juba kuu algusest peale. Saadate avalduse pikaajalise hoolduskindlustuse fondi, mida korraldab alati see tervisekindlustusettevõte, kus olete kindlustatud. Taotleja on isik, kes avalduse esitab või kelle nimel avaldus tuleb esitada. Seetõttu on taotleja alati hooldust vajav isik, mitte hooldaja. See tähendab, et hüvitisi taotleb hooldust vajav inimene ja see toimub nende jaoks. Kui soovite avalduse esitada kirjalikult, piisab lühikesest kirjalikust kirjast:

Hooldust vajava isiku nimi, hooldust vajava isiku aadress

"Ma taotlen pikaajalise hoolduse kindlustushüvitisi ja palun lühiajalist hinnangut"

Lugupidamisega, allkiri

Kuhu kandideerite?

Hooldustaseme taotlus esitatakse vastutavale hooldusfondile. Pikaajalise hoolduse kindlustust korraldab alati haigekassa, kus hooldust vajav inimene on kindlustatud. See kehtib kõigi kohustuslike tervisekindlustusseltside (AOK, Techniker Krankenkasse, Barmer jt), aga ka erakindlustatud patsientide kohta.

Kas on õigus lühiajalisele hooldusele?

Põhimõtteliselt ei ole hooldustasemega 1 hooldust vajaval inimesel õigust lühiajalisele hooldusele. Lühiajalise hoolduse korral võib siiski kasutada hüvitisi, mis sisalduvad väljakirjutamissummas. See hooldustase on 1. hooldustasu jaoks ainult 125 eurot kuus. Kui soovite taotleda lühiajalist hooldust koos väljalaskesummaga, saate lühiajalist hooldust ainult üks või kaks päeva kuus.